Thư viện cần thiết được dùng để lập trình mạng?

Thư viện cần thiết được dùng để lập trình mạng?

A. java.awt.*

B. java.applet.*

C. java.io.*

D. java.net.*

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: