Thực hiện kiểm tra nếu biến “i” không bằng 5, câu lệnh nào là đúng?

Thực hiện kiểm tra nếu biến “i” không bằng 5, câu lệnh nào là đúng?

A. if (i != 5)

B. if i 5

C. if i =! 5 then

D. if (i 5)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: