Thẻ <input type=”Submit” dùng để làm gì?

Thẻ <input type=”Submit” dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một nút lệnh dùng để gửi tin trong form đi

C. Tạo một nút lệnh dùng để xóa thông tin trong form

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: