Thẻ input type=”text” … dùng để làm gì?

Thẻ input type=”text” … dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu 

B. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng

C. Tạo một ô password

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: