Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một nút lệnh lên trên form

C. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một nút lệnh dùng để gửi tin trong form đi

C. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A.  Tạo một nút lệnh dùng để gửi tin trong form đi

B. Tạo một nút lệnh dùng để xoá thông tin trong form

C. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

D. Tất cả các ý kiến trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một nút lệnh lên trên form

C. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một nút lệnh dùng để gửi tin trong form đi

C. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: