Tên đầu tiên của Java là gì?

Tên đầu tiên của Java là gì?

A. Java

B. Oak 

C. Cafe  

D. James golings 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Oak

Vì: Theo lịch sử ngôn ngữ java tên đầu tiên của java là oak.

Tags: