Template của Dreamweaver được lưu với đuôi

Template của Dreamweaver được lưu với đuôi

A. tpl

B. xhtml

C. dwt

D. Khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: