TCP service là gì?

TCP service là gì?

A. Là giao thức điều khiển truyền vận là một trong các giao thức cốt lõi của bộ giao thức UDP

B. Là giao thức điều khiển truyền vận là một trong các giao thức cốt lõi của bộ giao thức TCP/IP

C. Là giao thức điều khiển truyền vận là một trong các giao thức cốt lõi của bộ giao thức Client/Server

D. Cả A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: