TCP port mặc định được sử dụng cho FTP server có giá trị là bao nhiêu?

TCP port mặc định được sử dụng cho FTP server có giá trị là bao nhiêu?

A. 20 và 21

B. 80 và 8080

C. 110 và 80

D. 8080 và 1080

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: