TCP/IP là chồng ..?.. cùng hoạt động nhằm cung cấp các phương tiện truyền thông liên mạng?

TCP/IP là chồng ..?.. cùng hoạt động nhằm cung cấp các phương tiện truyền thông liên mạng?

A.  Giao thức

B. Dịch vụ

C. Ứng dụng

D. Truyền thông

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: