TCP được viết tắt bởi từ ?

TCP được viết tắt bởi từ ?

A. Transmission Control Protocol

B. Transport Control Protocol

C. Transport Control Processing

D. Transmission Control Processing

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: