Tạo nguyên mẫu tiến hóa thường thích được dùng hơn tạo nguyên mẫu bỏ đi bởi vì:

Tạo nguyên mẫu tiến hóa thường thích được dùng hơn tạo nguyên mẫu bỏ đi bởi vì:

A. Cho phép tái sử dụng nguyên mẫu đầu

B. Không đòi hỏi làm việc nhiều với khách hàng

C. Dễ dành thực hiện nhanh

D. Nhiều tin cậy hơn 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: