Tạo một frameset mới, rỗng được định nghĩa trước bằng cách dùng_________.

Tạo một frameset mới, rỗng được định nghĩa trước bằng cách dùng_________.

A. Insert Frames

B. New Document

C. New Frames

D. Frames panel.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: