Tính năng nào trong Dreamweaver cho phép thiết kế trang trong chế độ Design view

Tính năng nào trong Dreamweaver cho phép thiết kế trang trong chế độ Design view

A.  Code view

B. Design view

C. Standard view

D. Layout view

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Tính năng nào trong dreamweaver cho phép thiết kế trang trong chế độ design view:

Tính năng nào trong dreamweaver cho phép thiết kế trang trong chế độ design view:

A. Code view

B. Design view

C. Combined view

D. Layout view 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: