Tính năng nào trong Dreamweaver cho phép hiển thị code và trực quan của tài liệu.

Tính năng nào trong Dreamweaver cho phép hiển thị code và trực quan của tài liệu.

A. Code view

B. Design view

C. Combined view

D. Layout view

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Tính năng nào trong Dreamweaver cho phép hiển thị mã nguồn của:

Tính năng nào trong Dreamweaver cho phép hiển thị mã nguồn của:

A. Code view

B. Design view

C. Standard view

D. Layout view

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Tính năng nào trong Dreamweaver cho phép hiển thị trực quan của tài liệu.

Tính năng nào trong Dreamweaver cho phép hiển thị trực quan của tài liệu.

A. Code view

B. Design view

C. Standard view

D. Layout view

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Tính năng nào trong dreamweaver cho phép hiển thị code và trực quan của tài liệu:

Tính năng nào trong dreamweaver cho phép hiển thị code và trực quan của tài liệu:

A. Code view

B. Design view

C. Combined view

D. Layout view

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Tính năng nào trong dreamweaver cho phép hiển thị mã nguồn tài liệu:

Tính năng nào trong dreamweaver cho phép hiển thị mã nguồn tài liệu:

A.  Code view

B. Design view

C. Combined view

D. Layout view

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Tính năng nào trong dreamweaver cho phép hiển thị trực quan của tài liệu:

Tính năng nào trong dreamweaver cho phép hiển thị trực quan của tài liệu:

A. Code view

B. Design view

C. Combined view

D. Layout view

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: