Tầng vận chuyển sử dụng các giao thức:

Tầng vận chuyển sử dụng các giao thức:

A. ARP và RARP

B. TCP và IP

C. UDP và ICMP

D. TCP và RIP

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: