Tầng Transport có thể thông tin trực tiếp với các tầng Network và Presentation:

Tầng Transport có thể thông tin trực tiếp với các tầng Network và Presentation:

A. Đúng

B. Sai 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: