Tầng Network có thể thông tin trực tiếp với các tầng Datalink và Transport:

Tầng Network có thể thông tin trực tiếp với các tầng Datalink và Transport:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: