Tầng Network (cụ thể trong tầng IP) chịu trách nhiệm:

Tầng Network (cụ thể trong tầng IP) chịu trách nhiệm:

A. Dựa trên địa chỉ IP đích có trong packet mà quyết định chọn đường thích hợp cho packet

B. Quyết định đích đến của packet

C. Phát hiện packet bị mất và cho gởi lại packet mất d. Chia nhỏ packet thành các frame

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: