Tầng nào xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI?

Tầng nào xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI?

A. Physical

B. Data Link

C. Presentation

D. Application

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: