Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện?

Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện?

A.  Data Link

B. Physical

C. Network

D. Transport

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện:

Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện:

A. Data Link

B. Network

C. Physical

D. Session

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện:

Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện:

A. Data Link

B. Network

C. Physical

D. Transport

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện?

Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện?

A. Data Link

B. Network

C. Physical

D. Transport 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: