Tầng nào trong mô hình OSI có chức năng định tuyến giữa các mạng:

Tầng nào trong mô hình OSI có chức năng định tuyến giữa các mạng:

A. Application

B. Presentation

C. Session

D. Network

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: