Tầng nào trong mô hình OSI chuyển packet thành Frame?

Tầng nào trong mô hình OSI chuyển packet thành Frame?

A. Tầng phiên

B. Tầng mạng

C. Tầng giao vận

D. Tầng liên kết dữ liệu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: