Tầng nào trong mô hình OSI chuyển luồng bit thành Frame?

Tầng nào trong mô hình OSI chuyển luồng bit thành Frame?

A. Session

B. Presentation

C. Data Link

D. Network

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: