Tầng nào trong mô hình OSI thực hiện nén và mã hoá dữ liệu?

Tầng nào trong mô hình OSI thực hiện nén và mã hoá dữ liệu?

A. Network

B. Presentation

C. Session

D. Transport

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: