Tầng nào dưới đây thiết lập, duy trì, huỷ bỏ “các giao dịch” giữa các thực thể đầu cuối? 

Tầng nào dưới đây thiết lập, duy trì, huỷ bỏ “các giao dịch” giữa các thực thể đầu cuối? 

A.  Tầng phiên

B. Tầng liên kết dữ liệu

C. Tầng mạng

D. Tầng vật lý

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: