Tầng nào cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán?

Tầng nào cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán?

A. Tầng giao vận

B. Tầng ứng dụng

C. Tầng trình bày

D. Tầng phiên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: