Tầng nào chịu trách nhiệm tích hợp dữ liệu các tầng trên để tạo thành một gói tin gọi là segment:

Tầng nào chịu trách nhiệm tích hợp dữ liệu các tầng trên để tạo thành một gói tin gọi là segment:

A. Transport

B. Network

C. Data Link

D. Physical

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: