Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành?

Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành?

A. Frame

B. Segment

C. Packet

D. PSU

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: