Tồn tại một trung tâm điều khiển thực hiện việc chọn đường, việc chọn đường thực hiện mà không có sự trao đổi thông tin, Tiêu chuẩn chọn đường và bản thân con đường được chọn một lần cho toàn cuộc. Đây là kỹ thuật chọn đường nào?

Tồn tại một trung tâm điều khiển thực hiện việc chọn đường, việc chọn đường thực hiện mà không có sự trao đổi thông tin, Tiêu chuẩn chọn đường và bản thân con đường được chọn một lần cho toàn cuộc. Đây là kỹ thuật chọn đường nào?

A. Kỹ thuật chọn đường tập trung

B. Kỹ thuật chọn đường thích nghi

C. Kỹ thuật chọn đường không thích nghi

D. Kỹ thuật chọn đường phân tán

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Tồn tại một trung tâm điều khiển thực hiện việc chọn đường, các nút mạng có thể không gửi thông tin tổng thể về trung tâm điều khiển, trung tâm điều khiển sẽ cập nhật các bảng chọn đường theo các thông tin nhận được từ các nút mạng. Đây là kỹ thuật chọn đường nào?

Tồn tại một trung tâm điều khiển thực hiện việc chọn đường, các nút mạng có thể không gửi thông tin tổng thể về trung tâm điều khiển, trung tâm điều khiển sẽ cập nhật các bảng chọn đường theo các thông tin nhận được từ các nút mạng. Đây là kỹ thuật chọn đường nào?

A. Kỹ thuật chọn đường tập trung

B. Kỹ thuật chọn đường không thích nghi

C. Kỹ thuật chọn đường thích nghi

D. Kỹ thuật chọn đường phân tán

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: