Tên 1 database tối đa có bao nhiêu kí tự

Tên 1 database tối đa có bao nhiêu kí tự

A. 55

B. 72

C. 64

D. 40

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: