Tại thời điểm xuất kho, giá gốc của vật tư, hàng hoá bao gồm yếu tố nào:

Tại thời điểm xuất kho, giá gốc của vật tư, hàng hoá bao gồm yếu tố nào:

A. Trị giá mua thực tế của hàng xuất kho

B. Chi phi mua phân bổ cho hàng xuất kho

C. Trị giá mua thực tế của hàng xuất kho và Chi phi mua phân bổ cho hàng xuất kho

D. Chỉ bao gồm yếu tố Trị giá mua thực tế của hàng xuất kho

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng