Tại thời điểm nhập kho vật tư, hàng hoá thuê ngoài gia công, giá gộc của hàng hoá, vật tư KHÔNG bao gồm yếu tố nào:

Tại thời điểm nhập kho vật tư, hàng hoá thuê ngoài gia công, giá gộc của hàng hoá, vật tư KHÔNG bao gồm yếu tố nào:

A. Trị giá thực tế của vật tư xuất gia công

B. Các khoản Thuế không được hoàn lại

C. Chi phí thuê ngoài gia công

D. Chi phí vận chuyển, bốc xếp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tại thời điểm nhập kho vật tư, hàng hoá do nhận vốn góp liên doanh, yếu tố nào trong các yếu tố sau được tính vào giá gốc của vật tư, hàng hoá:

Tại thời điểm nhập kho vật tư, hàng hoá do nhận vốn góp liên doanh, yếu tố nào trong các yếu tố sau được tính vào giá gốc của vật tư, hàng hoá:

A. Trị giá do hội đồng liên doanh xác định và chi phí phát sinh khi tiếp nhận

B. Thuế không được hoàn lại.

C. Chi phí vận chuyển, bốc xếp

D. Tất cả các yếu tố nói trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tại thời điểm nhập kho vật tư, hàng hoá mua ngoài, giá gốc của hàng hoá, vật tư bao gồm các yếu tố nào:

Tại thời điểm nhập kho vật tư, hàng hoá mua ngoài, giá gốc của hàng hoá, vật tư bao gồm các yếu tố nào:

A. Giá mua

B. Thuế không được hoàn lại

C. Chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuê cho bãi

D. Tất cả các yếu tố nói trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng