Tại thời điểm mua và nhập kho do mua, giá gốc của vật tư, hàng hoá KHÔNG bao giờ gồm yếu tố chi phí nào:

Tại thời điểm mua và nhập kho do mua, giá gốc của vật tư, hàng hoá KHÔNG bao giờ gồm yếu tố chi phí nào:

A. Giá mua

B. Thuế không được hoàn lại

C. Chi phí vận chuyên, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua

D. Chi phí quảng cáo, chiết khấu thanh toán

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng