Tại thời điểm dược xác nhận là tiêu thụ, yếu tố nào trong các yếu tố dưới đây KHÔNG được tính vào giá gốc của vật tư, hàng hoá:

Tại thời điểm dược xác nhận là tiêu thụ, yếu tố nào trong các yếu tố dưới đây KHÔNG được tính vào giá gốc của vật tư, hàng hoá:

A. Trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho

B. Chi phí mua

C. Chi phí bán hàng

D. Chi phí quản lý Doanh nghiệp phân bổ cho hàng xuất bán

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng