Tại sao hai hàm scanf() và printf() gọi là 2 hàm nhập, xuất có định dạng:

Tại sao hai hàm scanf() và printf() gọi là 2 hàm nhập, xuất có định dạng:

A. Vì chúng có chuỗi định dạng trong tham số.

B. Vì chúng thường dùng để nhập, xuất các trị trong chỉ một kiểu đã định trước.

C. Vì một lí do khác.

D. 2 hàm trên không phải là hai hàm nhập xuất có định dạng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: