Tài liệu nào sau đây sẽ được tạo ra trong pha thiết kế hệ thống?

Tài liệu nào sau đây sẽ được tạo ra trong pha thiết kế hệ thống?

A. Kế hoạch kiểm thử 

B. Mã lệnh

C. Thiết kế chi tiết

D. Lập kế hoạch 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: