Tài khoản 642 được sử dụng ở mọi đơn vị hành chính sự nghiệp

Tài khoản 642 được sử dụng ở mọi đơn vị hành chính sự nghiệp

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng