Tài khoản 5112 được sử dụng ở tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp:

Tài khoản 5112 được sử dụng ở tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng