Tài khoản 511 được sử dụng ở:

Tài khoản 511 được sử dụng ở:

A. Các đơn vị hành chính nhà nước

B. Các đơn vị sự nghiệp

C. Các đơn vị sự nghiệp Có thu

D. Cả a,b,c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng