Tài khoản 413 dùng để:

Tài khoản 413 dùng để:

A. Phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh của hoạt động HCSN

B. Phản ánh chânh lệch tỷ giỏ hối đoái phát sinh của hoạt động kinh doanh

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng