Tài khoản 412 được sử dụng để phản ánh chênh lệch giá khi:

Tài khoản 412 được sử dụng để phản ánh chênh lệch giá khi:

A. Đi góp vốn

B. Nhận góp vốn liên doanh

C. Khi Cú quyết định đánh giá lại của nhà nước

D. Cả 3

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng