Tài khoản 412 được sử dụng để điều chỉnh giá trị của tải sản vào cuối năm:

Tài khoản 412 được sử dụng để điều chỉnh giá trị của tải sản vào cuối năm:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng