Tài khoản 341 vào cuối năm

Tài khoản 341 vào cuối năm:

A. Có số dư Nợ

B. Có số dư Có

C. Không Có số dư

D. Tuỷ trường hợp vụ thể

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng