Tài khoản 313 “cho vay” được sử dụng để hạch toán các khoản sau:

Tài khoản 313 “cho vay” được sử dụng để hạch toán các khoản sau:

A. Lãi vay

B. Trả nợ vay

C. Cho vay cho mượn tạm thời

D. Không trường hợp nào đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tài khoản 313 “cho vay” được sử dụng để hạch toán các khoản sau: 

Tài khoản 313 “cho vay” được sử dụng để hạch toán các khoản sau: 

A. Lãi vay

B. Trả nợ vay

C. Cho vay cho mượn tạm thời

D. Không trường hợp nào đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng