Tài khoản 111 có mấy tài khoản cấp 2?

Tài khoản 111 có mấy tài khoản cấp 2?

A. 3

B. Không có tài khoản cấp 2

C. Có 1 tài khoản cấp 2

D. Có 2 tài khoản cấp 2(111,1112)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng