Tại đơn vị hành chính sự nghiệp không Có báo cáo tài chính nào phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh:

Tại đơn vị hành chính sự nghiệp không Có báo cáo tài chính nào phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng