Tag nào tạo ra 1 text input field?

Tag nào tạo ra 1 text input field?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Tag nào tạo ra 1 text input field?

Tag nào tạo ra 1 text input field?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: