Tag nào tạo ra 1 text area?

Tag nào tạo ra 1 text area?

A.

B.

C.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Tag nào tạo ra 1 text area?

Tag nào tạo ra 1 text area?

A.

B.