Tag nào tạo ra 1 drop-down list?

Tag nào tạo ra 1 drop-down list?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Tag nào tạo ra 1 drop-down list?

Tag nào tạo ra 1 drop-down list?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: